Skip til primært indhold

Valgfag i mestringsstrategier

Valgfaget er et velafprøvet forløb, der er gennemført i en kommunal 10. klasse for psykisk sårbare unge. Valgfagets varighed er 6 uger fordelt på 2 moduler af hver 90 minutter pr. uge, og er udviklet og gennemført i samarbejde mellem skole, UU-vejledning, Børne- og Ungdomspsykiatrien samt PsykInfo.

Valgfaget er tilrettelagt således, at der fra skolens side har været en gennemgående lærer, mens de pågældende undervisningsmoduler er ligeligt fordelt mellem skolens UU-vejleder og en psykolog fra Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Det overordnede formål for forløbet er at bringe deltagerne tættere på uddannelse og job, herunder at støtte de unge i at:

 • Skabe overblik over og hjælp til, hvordan den unges hverdag kan gøres mere overskuelig, herunder overblik over eget netværk.
 • Opstille små konkrete og realistiske træningsopgaver, så følelsen af mestring øges.
 • Være en del af et fællesskab med andre unge fra skolen.
 • Forebygge frafald.

Indholdsplan for valgfaget i mestringsstrategier

Herunder finder du en uddybende plan for indholdet i de 12 moduler.

Underviser

UU-vejledning

Indhold

 • Introduktion til forløbet
 • Fælles snak: Tavshedspligt og tryghed i rummet
 • Samarbejdsøvelse
 • Kort snak med hver enkelt
 • Udlevering af individuel vitaliseringsmodel og fælles snak om brugen af denne.

Formål

At introducere til det samlede forløb og forsøge at gøre deltagerne trygge ved hinanden og underviseren.

At introducere deltagerne til vitaliseringsmodellen samt brugen af denne under forløbet.

Underviser

Børne- og Ungdomspsykiatri

Indhold

 • Introduktion til forløbet
 • Introduktion vedr. tavshedspligt
 • Samarbejdsøvelser
 • Gennemgang af det kommende forløb.

Formål

Formålet er at give en kort introduktion til det samlede forløb, forsøge at gøre deltagerne trygge ved hinanden og underviseren. Samarbejdsøvelser har en tillidsopbyggende funktion. 

Underviser

UU-vejledning

Indhold

 • Tjek-ind
 • Fælles snak: Fællesskab
 • Øvelse med post-its: Hver deltager skriver eksempler på fællesskaber, man kan være en del af
 • Refleksion to og to over nedskrevne Post-its
 • Fælles opsamling
 • Samarbejdsøvelse
 • Individuelt notere stikord i egen mappe ift. det aktuelle, det ønskelige og 1. skridt ift. temaet fællesskab.

Formål

At arbejde med begreberne fællesskab og tilhør i relation til deltagernes egne livserfaringer.

At deltagerne oplever værdien i deling af egne og andres livserfaringer.

At deltagerne får formuleret træningsmål i relation til temaet, som giver mening for dem at arbejde med frem mod næste gang.

Underviser

Børne- og Ungdomspsykiatri

Indhold

 • Introduktion til dagens program
 • Samarbejdsøvelse
 • Fælles snak: Kost, rygning, alkohol, motion, misbrug, struktur i hverdagen, psykisk velbefindende og søvn.

Formål

At deltagerne får viden om, hvordan vores psyke og krop får de bedste forudsætninger for god trivsel i vores hverdag. Både ift. deres skolegang og generelle velbefindende.

Der er fx fokus på, hvordan vores kostvaner, søvnvaner, alkoholvaner, og motionsvaner påvirker vores psyke. Fokus på, at psykiske og mentale udfordringer kan være et resultat af at helt basale behov ikke opfyldes.

Underviser

UU-vejledning

Indhold

 • Tjek-ind
 • Fælles opsamling på træningsmål fra sidst
 • Fælles snak: Selvkendskab ud fra Jump Cards eller styrkekort, hvor deltagerne vælger 1-3 kort, som illustrerer deres selvbillede (Jump Cards) eller styrker (styrkekort).
 • Fælles præsentationsrunde, hvor de valgte kort præsenteres for gruppen
 • Styrketest (PDF) med fælles intro til, hvad styrker er, og hvordan vi kan bruge dem
 • Samarbejdsøvelse
 • Fælles opsamling
 • Individuelt notere stikord i egen mappe ift. det aktuelle, det ønskelige og 1. skridt ift. temaet selvkendskab.

Formål

At arbejde med begrebet selvkendskab i relation til deltagernes egne livserfaringer med udgangspunkt i brugen af Jump Cards.

At deltagerne oplever værdien i deling af egne og andres livserfaringer.

At deltagerne via styrketest får et indblik i egne styrker samt opnår en erkendelse af, at styrker er noget, man kan træne.

At deltagerne får formuleret træningsmål i relation til temaet, som giver mening for dem at arbejde med frem mod næste gang.

Underviser

Børne- og Ungdomspsykiatri

Indhold

 • Introduktion til dagens program
 • Samarbejdsøvelse
 • Fælles snak med udgangspunkt i den kognitive diamant (PDF): Hvad er følelser? Hvilke følelser findes der? Hvilken funktion har vores følelser? Hvordan håndteres de – både godt og skidt?
 • Fælles opsamling.

Formål

At introducere deltagerne til vores følelsesliv gennem den kognitive diamant, og gøre de unge mere bevidste om, hvilke følelser man kan have, og hvilken funktion de har, og hvordan vi kan bruge vores følelser aktivt til fx grænsesætning, mærke os selv m.m.

Underviser

UU-vejledning

Indhold

 • Tjek-ind
 • Fælles opsamling på træningsmål fra sidst
 • Interview to og to om mestring (PDF)
 • Samarbejdsøvelse
 • Evt. fokus på motivationsorienteringer
 • Fælles opsamling
 • Individuelt notere stikord i egen mappe ift. det aktuelle, det ønskelige og 1. skridt ift. temaet mestring.

Formål

At arbejde med begrebet mestring i relation til deltagernes egne livserfaringer med udgangspunkt i et par-interview, hvor deltagerne udveksler erfaringer med det at mestre opgaver.

At deltagerne oplever værdien i deling af egne og andres livserfaringer.

At deltagerne får formuleret træningsmål i relation til temaet, som giver mening for dem at arbejde med frem mod næste gang.

Underviser

Børne- og Ungdomspsykiatri

Indhold

 • Introduktion til dagens program
 • Samarbejdsøvelse
 • Fælles snak: Hvad er belastninger? Hvornår bliver vi for belastet? Hvad er depression? Hvad er angst? Hvilken rolle har belastninger for vores psykiske velbefindende? Hvordan kan vi aflastes?
 • Drøftelse to og to: Hvad kan være belastende for dem hver især, herunder f.eks. mange lektier, mangle pligter i hjemmet, mange aftaler med veninder osv.
 • Drøftelse to og to: Hvad kan være energigivende, når man er presset og belastet i en periode?
 • Fælles opsamling.

Formål

At øge de unges bevidst om, hvordan vi let kan belastes af udefrakommende faktorer og begivenheder, og særligt med fokus på hvordan vi kan aflastes, når vi bliver for presset. Fokus på, hvad belastninger konkret er.

At dét at være belastet i en periode, kan give symptomer på angst og depression.

En fælles drøftelse kan også være, hvad der for dem hver i sær giver energi, når man fx er mere presset og belastet i en periode. 

Underviser

UU-vejledning

Indhold

 • Tjek-ind
 • Fælles opsamling på træningsmål fra sidst
 • Samarbejdsøvelse - Lego Education: Byg dig selv og dit liv, som det ser ud om 10 år
 • Præsentation og opsamling
 • Individuelt udfylde fordele/ulempe-skema (PDF) med fokus på overvejelserne ift. fordele og ulemper ved hhv. at fortsætte som hidtil eller at foretage en ændring
 • Fælles opsamling
 • Individuelt notere stikord i egen mappe ift. det aktuelle, det ønskelige og 1. skridt ift. temaet retning & mening.

Formål

At arbejde med begreberne retning og mening i relation til deltagernes egne livserfaringer med udgangspunkt i brugen af LEGO Education.

At deltagerne bliver bevidste om egne valg og konsekvenserne af disse i en konstruktiv kontekst med fokus på egen og fælles refleksion over udbyttet af at foretage (hverdagslivs)ændringer.

At deltagerne oplever værdien i deling af egne og andres livserfaringer.

At deltagerne får formuleret træningsmål i relation til temaet, som giver mening for dem at arbejde med frem mod næste gang.

Underviser

Børne- og Ungdomspsykiatri

Indhold

 • Introduktion til dagens program
 • Samarbejdsøvelse
 • Fælles samtale: Hvad kan gøre det svært at søge hjælp og støtte, når noget bliver svært?
 • Gennemgang af tilbud: Hvilke konkrete muligheder for tilbud/støtte er der i og omkring kommunen
 • Fælles opsamling.

Formål

Fokus på hvad der afholder den unge fra at bede om hjælp, når noget er svært. Herunder fokus på, hvordan den unge kan bede om hjælp – og hvor henne. 

Underviser

UU-vejledning

Indhold

 • Tjek-ind
 • Fælles opsamling retning/mening
 • Træningsmål opsamling på alle gange
 • Samarbejdsøvelse
 • Evaluering.

Formål

Opsummering og afrunding af forløbet.

Underviser

Børne- og Ungdomspsykiatri

Indhold

 • Introduktion til dagens program
 • Samarbejdsøvelse
 • Kort gennemgang af de temaer og fokusområder, der har været gennem hele forløbet
 • Mundtlig evaluering og hygge.

Formål

Opsummering og afrunding af forløbet. 

 • Tjek-ind: Dette punkt handler om, hvordan det er gået siden sidst, og om der har været nogle tanker, som har fyldt ift. den foregående undervisnings indhold. Det er også en runde, som kan tage udgangspunkt i, hvordan de har det i dag. Et eksempel kan være, at gruppen står i en rundkreds, hvor deltagerne på skift byder ind med, hvordan humøret er på dagen, evt. på en skala fra 1 til 10.
 • Samarbejdsøvelser (PDF): Øvelserne handler om at skabe styrke fællesskabet på holdet og relationerne iblandt deltagerne. Desuden er målet at styrke deltagernes kommunikations- og samarbejdsevner.
APPFWU01V